Informatie en algemene voorwaarden


1. Global Spirit bemiddelt tussen het project en de vrijwilliger

Global Spirit biedt namens de projecten vrijwilligersreizen aan en bemiddelt in de totstandkoming van overeenkomsten tussen de vrijwilliger en een project voor deze vrijwilligersreizen. Door verzending aan Global Spirit van een inschrijvingsformulier doet de vrijwilliger een onherroepelijk aanbod aan het project om deel te nemen aan het project waarop de inschrijving betrekking heeft. Global Spirit informeert bij het project of het aanbod van de vrijwilliger door het project wordt aanvaard. Indien het project het aanbod van de vrijwilliger aanvaardt, deelt Global Spirit dit namens het project mede. Global Spirit zal aan de vrijwilliger alle verdere details alsmede een factuur toezenden.

2. gegevensverstrekking en vrijwaring

De vrijwilliger verklaart dat de gegevens die hij aan Global Spirit verstrekt in verband met de inschrijving juist, volledig en zonder voorbehoud zijn. Global Spirit is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onder voorbehoud verstrekte gegevens door de vrijwilliger. Vrijwilliger vrijwaart Global Spirit voor een dergelijke aansprakelijkheid. Gegevens worden door Global Spirit vertrouwelijk behandeld en voor geen enkel ander doel gebruikt dan waarvoor zij zijn gegeven.

3. uitsluiting aansprakelijkheid

Global Spirit bemiddelt slechts in de totstandkoming van een overeenkomst tussen een vrijwilliger en een project. Global Spirit is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming in de overeenkomst tussen de vrijwilliger en het project, alsmede voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

4. verzekeringen

De vrijwilliger wordt door het project verplicht een reisverzekering af te sluiten. Deze reisverzekering dient een volledige dekking in te houden voor ongevallen en medische kosten. De vrijwilliger dient zelf zorg te dragen voor zulk een afdoende verzekering. De vrijwilliger kan er voor kiezen via Global Spirit een reisverzekering af te sluiten. Global Spirit biedt verzekeringen aan van Europeesche Verzekeringen. Op de inschrijvingsformulieren kun je aangeven of je gebruikt maakt van deze verzekering. Meer informatie en de premiebedragen kun je vinden via de links op het inschrijvingsformulier. Het is aan te bevelen om een annuleringsverzekering af te sluiten. Ook voor deze verzekering geldt dat je deze zelf kunt afsluiten, of via Global Spirit bij Europeesche Verzekeringen kunt afsluiten. Meer informatie en de premiebedragen kun je vinden via de links op het inschrijvingsformulier.

5. betalingsvoorwaarden

Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, is de vrijwilliger per omgaande een aanbetaling van 35% van de reissom (zonder verzekeringen) verschuldigd, met een minimum van € 100,-. Uiterlijk 6 weken vóór vertrek dient het restant van de verschuldigde reissom op de rekening van Global Spirit te staan. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 weken vóór vertrek, dan zal per direct de gehele reissom moeten worden voldaan. Het verschuldigde bedrag dient dan met spoed te worden overgemaakt aan Global Spirit.

Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project en de vrijwilliger via Global Spirit bij de Europeeesche Verzekeringen een reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten, is de vrijwilliger per omgaande de verzekeringspremie(s) verschuldigd.

De volgende projecten hebben een afwijkende betalingsregeling:

Zeeschildpadden in Griekenland: Bij dit project wordt geen aanbetaling gedaan, maar moet de vrijwilliger de volledige reissom, zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, per direct aan Global Spirit worden voldaan.

Walvissen en dolfijnen in Italië: Bij dit project wordt geen aanbetaling gedaan, maar moet de vrijwilliger de volledige reissom, zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, per direct aan Global Spirit worden voldaan.

Adriatische dolfijnen in Kroatië: Bij dit project wordt geen aanbetaling gedaan, maar moet de vrijwilliger de volledige reissom, zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, per direct aan Global Spirit worden voldaan.

Marine Adventure inclusief walvissen en dolfijnen in Zuid-Afrika: Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, is de vrijwilliger een aanbetaling van 50% van de reissom (zonder verzekeringen) verschuldigd. Uiterlijk 8 weken vóór vertrek dient het restant van de verschuldigde reissom op de rekening van Global Spirit te staan. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 8 weken vóór vertrek, dan zal per direct de gehele reissom door de vrijwilliger moeten worden voldaan. Het verschuldigde bedrag dient dan met spoed te worden overgemaakt aan Global Spirit.

Aziatische olifanten in Thailand: Bij dit project wordt geen aanbetaling gedaan, maar moet de vrijwilliger de volledige reissom, zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, per direct aan Global Spirit worden voldaan.

Dieren en kinderen in Zuid-Afrika: Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, is de vrijwilliger een aanbetaling van 75% van de reissom (zonder verzekeringen) verschuldigd. Uiterlijk 3 maanden vóór vertrek dient het restant van de verschuldigde reissom op de rekening van Global Spirit te staan. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 3 maanden vóór vertrek, dan zal per direct de gehele reissom door de vrijwilliger moeten worden voldaan. Het verschuldigde bedrag dient dan met spoed te worden overgemaakt aan Global Spirit.

Ook voor deze projecten geldt: Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project en de vrijwilliger via Global Spirit bij de Europeeesche Verzekeringen een reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten, is de vrijwilliger per omgaande de verzekeringspremie(s) verschuldigd.

6. niet-tijdige betaling

In geval dat de overeenkomst tot stand komt binnen 6 weken vóór vertrek, is de gehele reissom per direct verschuldigd. In andere gevallen zendt Global Spirit een factuur naar de vrijwilliger. Op de factuur staat een uiterste betaaldatum. Indien Global Spirit op deze datum het factuurbedrag niet heeft ontvangen, dan verkeert de vrijwilliger zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is in verzuim. Vanaf deze datum is de vrijwilliger een contractuele rente verschuldigd van 10% per jaar over het openstaande bedrag. Global Spirit is voorts gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien zij de vordering uit handen heeft. De incassokosten bedragen minimaal € 150,-.

7. annuleringsvoorwaarden

  • Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 25,00 verschuldigd;
  • Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de totstandkoming van de boeking tot de 42e dag vóór de dag van vertrek, is de vrijwilliger de aanbetaling (35% van de reissom met een minimum van € 100,00 ) verschuldigd;
  • Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de 42e dag (inclusief) voor vertrek tot de 28e dag vóór de dag van vertrek, is de vrijwilliger 50% van de reissom verschuldigd;
  • Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de 28e dag (inclusief) voor vertrek tot de 14e dag vóór de dag van vertrek, is de vrijwilliger 75% van de reissom verschuldigd;
  • Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de 14e dag (inclusief) voor vertrek tot en met de dag van vertrek en later, is de vrijwilliger 100% van de reissom verschuldigd;
  • Indien de vrijwilliger annuleert en via Global Spirit bij de Europeesche Verzekeringen een reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten, is de vrijwilliger de nog niet betaalde premie(s) hiervan verschuldigd.

Let op: op voor de volgende projecten gelden afwijkende voorwaarden:

Zeeschildpadden in Griekenland: Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 25,00 verschuldigd;
Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de totstandkoming van de boeking tot vóór de dag van vertrek tot en met de dag van vertrek en later, is de vrijwilliger 100% van de reissom verschuldigd.
Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 25,00 verschuldigd;

Walvissen en dolfijnen in Italië: Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 25,00 verschuldigd;
Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de totstandkoming van de boeking tot de 30e dag vóór de dag van vertrek, is de vrijwilliger 20% van de reissom verschuldigd. Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de 30e dag (inclusief) voor vertrek tot en met de dag van vertrek en later, is de vrijwilliger 100% van de reissom verschuldigd.

Adriatische dolfijnen in Kroatië: Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 25,00 verschuldigd;
Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de totstandkoming van de boeking tot de 30e dag vóór de dag van vertrek, is de vrijwilliger 20% van de reissom verschuldigd. Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de 30e dag (inclusief) voor vertrek tot en met de dag van vertrek en later, is de vrijwilliger 100% van de reissom verschuldigd.

Marine Adventure inclusief walvissen en dolfijnen in Zuid-afrika: Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 25,00 verschuldigd;
Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de totstandkoming van de boeking tot de 30e dag vóór de dag van vertrek, is de vrijwilliger 50% van de reissom verschuldigd. Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de 30e dag (inclusief) voor vertrek tot en met de dag van vertrek en later, is de vrijwilliger 100% van de reissom verschuldigd.

Dieren en kinderen in Zuid-afrika: Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 25,00 verschuldigd;
Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de totstandkoming van de boeking tot 3 maanden vóór de dag van vertrek, is de vrijwilliger 75% van de reissom verschuldigd. Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf 3 maanden voor vertrek tot en met de dag van vertrek en later, is de vrijwilliger 100% van de reissom verschuldigd.

Ook voor deze projecten geldt: Indien de vrijwilliger annuleert en via Global Spirit bij de Europeesche Verzekeringen een reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten, is de vrijwilliger de nog niet betaalde premie(s) hiervan verschuldigd.

Algemeen: Annulering dient altijd met vermelding van reden schriftelijk te geschieden.

8. diverse bepalingen

Het vervoer naar en van de projectbestemming komt voor rekening van de vrijwilliger.

De deelnamekosten kunnen op ieder moment van het jaar worden gewijzigd. Deelnemers die al hebben geboekt vóór een wijziging betalen de deelnamekosten die op het moment van de boeking is weergeven .